چرا درست زمان هایی که باید کسی باشد هیچ کس نیست؟
چر ا درست همین موقع ها از میان 136 شماره ای که در موبایلم ذخیره کرده ام به هیچ کس نمی توانم زنگ بزنم؟
چرا درست همین موقع ها حرف زدنم نمی آید؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه