عصری که میرسم غذا آماده است. سبزی تازه و سالاد کاهو و بورانی اسفناج و .... هم روی میز چیده شده.همه جا هم از تمیزی برق می زنه. بعد از شام هم یک لیوان آب پرتقال و بعدش هم دراز کش روی کاناپه و تازه مامانم هم هی به همه میگه طفلک بچه ام خیلی خسته میشه.
پایه شده ام به جای شوهر کردن زن بگیرم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه