کابوس خیابان هفدهم را از دست ندهید. کار گروه پژواک است و برای گذراندن یک عصر با دوستان و یک عالمه خندیدن عالی است. فقط اگر مثل من خوش خنده هستید ریف اول توی شکم بازیگرها ننشینید. آن آقاهه که نقش گارسون عبوس و اخمالو کافی شاپ را بازی می کرد و در تمام مدت نمایش حتی یک ذره هم اخم صورتش باز نشده بود، آمد درست در 20 سانتی متری من ایستاد و زل زد توی چشم هایم و من همان لحظه فکر کردم می توانم انگشتم را بکنم توی چشمش و از این فکر به شدت خنده ام گرفت و آقاهه از خنده من خنده اش گرفت و تا وقتی که رفت آن طرف صحنه هنوز داشت می خندید.

پ ن : جدی اگر کسی این نمایش را دیده بگوید آن آقای گارسون در ابتدای اپیزود دوم جایی خندیده یا نه ؟
می خواهم بدانم خنده اش جزو نمایش بود یا اینکه من گند زدم به نقشش.

دلم تنگ شده. کاش می دونستم برای کی یا برای چی؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه