یکی بیاد اینجا منو نجات بده.
برف دیگه بسه. من آفتاب می خوام. آفتاببببببببب
...................................................................................................
ابتدای صفحه