تابستون کی رفت؟ پاییز کی رفت؟ کی 25 دی شد؟ چه وقت من 28 سالم تموم شد؟ این موهای سفید کی اومد لابه لای موهام؟ این چروک های ریز کی اومد دور چشمهام؟ اون رکسی قبلیه کی رفت؟ کجا رفت؟
این زمان چرا انقدر تند میگذره؟
من چرا ساکن شدم؟

این تنهایی کی اومد رسوب کرد توی تک تک سلول هام؟ کی من بهش عادت کردم؟
به همین زودی شد دو سال؟

دیشب خواب خودمو دیدم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه