مشق شب امشب
هزار بار از روی این جمله بنویس
من تنهایی ام را دوست دارم
من تنهایی ام را دوست دارم
طفلکی عمویم خیلی سعی می کند من را به حرف بیاورد. من هم خیلی سعی می کنم حرف بزنم،اما نتیجه اش می شود جواب های تک کلمه ای آره ، اوهوم ، نه، اوهوم ،اوهوم، چای میریزد،میوه پوست می کند، جک تعریف میکند،سربه سرم میگذراد،اما این یخ آب بشو نیست که نیست.شده ام مثل بچه ای که اسباب بازی اش را با دلخوری با بچه دیگری تقسیم کرده .
من تنهایی ام را می خواهم.
من تنهایی ام را می خواهم.
من تنهایی ام را می خواهم.

خدایا میشود بگویی چرا همیشه یک جای کار می لنگد؟
یکی به من بگه من اینجا چی کار میکنم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه