یادم باشد بعد از این اس ام اسی که معنی اش را نفهمیده ام بلند نخوانم. مثل یکی که توی همان مهمانی کذایی به دستم رسید و بلند برای همه آنهایی که دور و برم نشسته بودند خواندم با این مضمون که دوستان توجه کنید از امشب فقط روزها بلند می شه شبها دیگر بلند نمیشه !
...................................................................................................
ابتدای صفحه