به عمویم گفتم یک کاری بکن این لامپ وسط پذیرایی با یک کلید روشن شود و هالوژن های دورش هم با یک کلید دیگر. فازمتر آورد و بعد از کلی بالا و پایین رفتن از چهارپایه و بستن سیم ها نمی دانم چی کار کرد که فیوز از کنتور پرید و خانه در خاموشی فرو رفت و دیگر هم هر چه با سیم ها ور رفت درست نشد. آقای همسایه گفت ببین اینا سه تا سیم هستن، یک فاز مشترک و یک فازدیگر و یک نول، آن فاز مشترک را ال می کنی و آن یکی را بل می کنی و یک فاز و یک نول را میگیری به یک کلید وصل می کنی و ...
من هم هی سرم را تکان دادم و آخرش گفت فهمیدی؟
خجالت کشیدم بگویم من از برق می ترسم.

...................................................................................................
ابتدای صفحه