من هم مثل اون گورخره توی کارتون ماداگاسکار نمی دونم بالاخره سفیدم با خط های سیاه یا سیاهم با خط های سفید.

دوباره دارم دنبال اون دولول قدیمی می گردم. می خوام تمیزش کنم و بعدشم که ...این بار می خوام مخ خودمو بترکونم.

ار خداحافظی جمعه ها بدم میاد. یک دفعه همه جا سوت و کور میشه. آشپزخونه ساکت میشه،بوی غذا نمیاد،صدای حرف نمیاد،خوبه حداقل بوی عطرشون تا چند ساعتی میمونه وگرنه دق می کردم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه