به خدا به پیر به پیغمبر من عشق نمی خواهم،206 هم نمی خواهم، مسافرت هم نمی خواهم، افسرده هم نیستم،غمگین هم نیستم،دلتنگ هم نیستم، عصبانی و خسته هم نیستم، من فقط می خواهم با خیال راحت بنشینم کارتون ماداگاسکار را ببینم و وسطش هم هی یکی نزند کانال خبر آن یکی نخواهد برره را ببیند و مدام هم ازم نپرسند چیزی شده ؟

بعد هم اینکه خدایا فکر کنم باید یک کمی به حساب و کتاب کارهای عزارائیل برسی. به نظرم ترمز بریده،چپ و راست می آید سراغ آدمها. تو رو به جان خودت بس است. ظرفیت خبر مرگ شنیدن من تکمیل شده،دیگر دارم Over Flow می شوم.

. یک آقایی از یکی از شرکت های همکار برایم ایمیل زده و آی دی اش هم جوجوی زرد است. من هم می خواهم با آی دی پیشی ملوس جوابش را بدهم.

این را هم می گویم و بعد دیگر خفه می شوم. خسته شدم از بس یکی سرش را گذاشت روی پایم و من موهایش را نوازش کردم. حالا به نظرت اشکال دارد بگویم من دلم می خواهد سرم را بگذارم روی پای یکی و او با موهایم بازی کند؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه