کسی هست که بتواند ادعا کند هیچ وقت پدر و مادرش با هم بحثشان نشده است؟
دیشب از توی اتاق شنیدم که صدای مامان کم کم اوج گرفت و 10 دقیقه بعد آرام شد.نیم ساعت بعد که مسواک زدم و آماده خوابیدن می شدم مامان روی کاناپه دراز کشیده بود و معنی اش این بود که دلخور است و شب را می خواهد همانجا سپری کند. نصفه شب که از خواب پریدم بلند شدم ویواشکی توی اتاق سرک کشیدم دیدم که کنار هم خوابیده بودند.تنگ در آغوش هم . .
پ ن : نمی دانم چرا آن لحظه آرزو کردم آنقدر کوچولو بودم که آرام می رفتم و خودم را بینشان جا می دادم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه