نمی دانم چرا از وقتی همسایه جدید آمده کلی اتفاق یهویی توی ساختمان می افتد. دیروز که دختر همسایه توی آسانسور گیر کرد امروز هم من در خانه ام باز نمی شد و در هر دو مورد هم اگر گفتین چه کسی نقش سوپرمن را بازی کرد ؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه