دیروز که می خواستم سی دی موسیقی بخرم آقاهه پرسید چه سبکی دوست دارید و من تنها چیزی که به ذهنم آمد سبک دامبولی دیمبول بود و فهمیدم که در حد همان اپسیلون هم از موسیقی چیزی سرم نمی شود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه