امروز اینجا سه ساله شد.
عجیبه که هیچ حس خاصی نسبت به بلاگم ندارم.
کلا هیچ حسی ندارم. هیچی هیچی
...................................................................................................
ابتدای صفحه