دکتری که برای جراحی بینی معرفی کرده بودند خودش احتیاج به یک سری عمل جراحی کامل صورت و کاشت مو و عمل لهجه داشت تا قیافه اش قابل تحمل شود.
روبرویم نشست و صندلی اش را کاملا جلو کشید و چانه ام را با دست گرفت و مثل کارشناسان آثار هنری صورتم را خوب برانداز کرد و گفت : خوب اول اینکه سر بینیت گنده است، پره هاش از هم بازه، بالاش قوز داره، ارتفاعشم زیاده، کج هم هست،انحراف هم داره!
بعد یک کم سرشو برد عقب و آورد جلو و صورتم را چپ و راست کرد و چشم هاشو ریز کرد و گفت ولی کلا صورتت بانمکه ، پیشونیت بلنده، گونه های پری هم داری، لب و دهنت هم خوبه، بینیتو عمل کنی صورتت کلی تغییر می کنه، البته تپلی، باید وزن کم کنی، حسابی خوشگل میشی.
من هم که مرده بودم از خنده گفتم آقای دکتر یک جوری از صورتم ایراد میگیرین که انگار خودم خالقش هستم. اینها را باید به یک نفر دیگر بگویید!
یک آلبوم گذاشت جلویم پر از عکس های نیم رخ و تمام رخ قبل از عمل و بعد از عمل بیماران قبلی که ترجیح دادم نگاه نکنم. به دکتر هم گفتم که نیمی را می سپارم دست تجربه و دید خودش و نیم دیگر را هم می سپارم دست شانس که البته از آنجایی که من خیلی خوش شانس هستم از همین الان فاتحه این بینی و صورت را باید بخوانم.

پ ن :
1- از بس که سالی سه چهار بار وقت عمل گرفتم و کنسل کردم شده ام چوپان دروغگو. به هرکس میگویم این دفعه دیگر به خدا جدی است می گوید برو بابا ترسو!
2- وقتی موقع معاینه در مانیتور پرده گوشم را نشانم داد تازه فهمیدم خیلی نازک است و عادت استفاده از گوش پاک کن چقدر می تواند خطرناک باشد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه