تابستان هم کم کم دارد می رود. می خواستم کلی انرژی جمع کنم برای زمستان که می گویند امسال طولانی خواهد بود. نشد که نشد.به جایش یک عالمه خستگی برایم مانده ذخیره شب های بلند که به اندازه کافی دلمرده و خسته کننده هستند چه برسد که تنهایی هم چاشنی اش شود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه