دیدی یک وقت هایی همین جوری که دراز کشیدی سقف میاد پایین؟
دیدی انقدر میاد پایین که دیگه نمیشه نفس کشید؟
دیدی اون وقت دلت می خواد بگی بی خیال بزار بیاد پایین لهم کنه؟
دیدی گاهی چقدر همه چیز بی اهمیت میشه؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه