مادربزرگم را این جوری هم نگاه نکن.خدا نکند با کسی سر لج بیوفتد.آن وقت طرف پای چپش را اول بردارد می گوید چرا پای راستش را اول برنداشت. گاهی هم چنان نیش و کنایه ای می زند که آدم تا یک جاییش می سوزد. چند روز پیش که من تکیه داده بودم به پدرم و خودم را برایش لوس می کردم شاید راضی بشود برایم ماشین بخرد ( میدانم نهایت پست فطرتی است ولی چه کنم ماشین می خواهم دیگر) مادربزرگم گفت پاشو پاشو دختر به این گندگی خجالت نمی کشد. الان باید خودت بچه داشته باشی. بعد هم که من گفتم اووووو من حالا حالا وقت دارم برای ازدواج گفت یادت باشد دختر عین میوه است که وقتی رسید باید چیدش وگرنه می ماند و می گندد.
زمان رسیدن و چیدن را هم با یک درجه تخفیف بین 20 تا 26 سال تعیین کرد.با این حساب من 2 سال است دارم می گندم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه