تا به حال زنی که هفته ای یکبار ساختمانمان را تمیز می کند ندیده بودم.چند روز پیش خش خش آرامی را از پشت در شنیدم و در را باز کردم.خیلی جوان بود. روسریش را پشت سرش بسته بود و عرق از سر و صورتش می چکید.
برایش شربت خنک بردم و گفتم که کمی استراحت کند.گفت راهش خیلی دور است. باید قبل از تاریک شدن هوا خانه باشد.
ازش خواستم اگر میتواند یک روز جمعه برای تمیز کردن در ودیوار خانه بیاید.
عذرخواهی کرد که نمی تواند جمعه ها بیاید چون شوهرش خانه است و نمی داند که او کار می کند و اگر بفهمد همین چندرغازی را که در می آورد هم ازش می گیرد و مواد می خرد. پرسیدم روزها شوهرت چه کار می کند. گفت از صبح می زند بیرون و شب دیر وقت برمیگردد اگر با عملگی یا حمالی پولی چیزی درآورده باشد بعدش هم می نشیند پای تریاکش.
امروز صبح توی لیست مخارج ساختمان که هر ماه به دیوار می زنند دیدم نوشته بود هزینه نظافت ساختمان 8000 تومان!
پ ن : کسی می تواند در درست کردن آرشیو بلاگ کمکم کند؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه