يكي از آن گل هاي هديه ياسي را دستم گرفته ام و يكي يكي گلبرگ هايش را مي كنم
راي ميدهم‏ راي نمي دهم
راي مي دهم
راي نمي دهم
راي مي دهم
راي نمي دهم
راي مي دهم
...................................................................................................
ابتدای صفحه