کدامین ابلیس
تو را
اینچنین به گفتن نه
وسوسه می کند

کدامین ابلیس
کدامین ابلیس......
...................................................................................................
ابتدای صفحه