زنان خسته
برای خودشان و آقا که نشسته و روزنامه می خواند چای می ریزند. روی مبل پای تلویزیون خوابشان می رود و چای سرد می شود.
زنان احمق
مرد وقتی به خانه می رسد باید چای تازه دم بخورد.
زنان فمینیست
زنان و مردان برابرند. سر ریختن چای با آقا دعوایشان می شود. از خیر خوردن چای می گذرند و بقیه شب را پشت به هم می خوابند.
زنان مازوخیست
تو چای نمی خوری پس من هم نمی خورم.
زنان شیک
خوردن چای را بی کلاسی میدانند.قهوه فوری و نسکافه را ترجیح می دهند. آقا هم هر وقت هوس چای می کند سری به خانه مادرش می زند. (فرض می کنیم که آقای محترمی است و خانه دومی ندارد)
زنان امروزی
چای ریختن وظیفه مردان است. بعد هم خدا نگه دارد تی بگ را.
زنان تنها
برای خودشان چای می ریزند و منت هیچ کس را هم نمی کشند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه