اینجا هنوز نمی تونستم کاملا بشینم.پدرم زیر صندلی نشسته و از پشت با دست منو گرفته.
دلم می خواد بودنم اون لحظه چه حسی داشتم.ترسیده بودم یا متعجب یا ...؟

...................................................................................................
ابتدای صفحه