اگه قهر کردم و گفتم دارم از خونه میرم
بگو نرو
درو وا کردم و گفتم واسه همیشه میرم
بگو نرو
اگه گفتم دیگه دنبالم نیا
گوشه کنار منو نپا
شب تا سحر چشام بیدار
برو تو خواب من نیا
بگو نرو پیشم بمون
دوسِت دارم اینو بدون
نگاهی توی چشمهام کن
منو عاشق فردام کن
یک جوری التماسم کن
با گریه هات کبابم کن
آخه من رفتنی نیستم
بی تو موندنی نیستم
دلم بید و تو مثل باد
ولی لرزیدنی نیستم.


زیبا شیرازی
...................................................................................................
ابتدای صفحه