نمی دانم واقعا آنچه در خواب می بینیم قسمتی از رویاهایی است که در بیداری داریم ؟
سه شب است خواب می بینم دارم همه را کتک می زنم و به همه فحش می دهم.آنچنان
فحش ها آب کشیده و آب نکشیده ای که وقتی بیدار می شوم تا مدتی خجالت می کشم
سرم را از زیر پتو بیرون بیاورم.نیمی از این فحش ها را در عمرم از زبان کسی
نشنیده ام .فقط خدا پدر بعضی از کتاب ها را بیامرزد که اطلاعات آدم را تکمیل می کنند.


پ. ن : تعطیلات دیگه بسه. خواهش می کنم تموم شو.من دلم زندگی می خواد و کار و شلوغی و از همه مهمتر تنهایی
...................................................................................................
ابتدای صفحه