یکی از دوستانم می گوید اخلاق تو گند است.به جای گند البته کلمه دیگری را به کار می برد.
این دوستم معتقد است که اگر کسی قبلا وبلاگ مرا نخوانده باشد و با من برخورد کند این
اخلاقِ ... من حسابی توی ذوقش میزند.و از آنجایی که ایشان عادت ندارند از روی معده
حرف بزنند من هم نظرشان را قبول دارم. خلاصه اینکه به گمانم اینجا سگ بسته اند!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه