امروز جمعه بود.
يك جمعه مثل همه جمعه هاي ديگه
روزي كه تمام هفته انتظار آمدنشو مي كشي
روزي كه تمام هفته برايش نقشه مي كشي
امروز هم جمعه بود هم هوا ابري بود
نه از اين ابري ها كه دل آدم ميگيره
من هوس كردم برم پارك قدم بزنم
ولي كسي نبود با من بياد
اين بود كه نشستم توي خونه
و يك عالمه بستني توت فرنگي خوردم
به نظرم جمعه خوبي بود
...................................................................................................
ابتدای صفحه