کسی پیدا نمیشه یه برنامه مسافرت مجردی برازه برای هفته دوم عید؟
بعد من هم با خودشون ببره؟
ثواب داره به خدا
پای مرگ و زندگی وسطه
بعدا نگین نگفتم!
...................................................................................................
ابتدای صفحه