يك وقت هايي درست زمانهايي كه دلم مي خواست حرف بزنم‏‏
درست زمانهايي كه بايد حرف ميزدم
درست زمانهايي كه نياز بود حرف بزنم
يا من خفه خون مي گرفتم
يا تو عين كش تنبون درميرفتي.
خوبيش به اينه كه حالا كه من حرفي براي گفتن ندارم خيلي ها هستن كه
مي تونم باهاشون حرف بزنم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه