دولول عزیزم
بیا
دلم برات تنگ شده
می خوام حسابی تمیزت کنم
این دفعه یک بسته گلوله بر می دارم
آخه مخ خیلی ها رو می خوام بترکونم
...................................................................................................
ابتدای صفحه