يك جمله هست كه هميشه دلم مي خواست از زبونت بشنوم
ولي هيچ وقت نشنيدم
نه اينكه نخواسته باشي بگي
نه
نمي تونستي بگي
آخه تو هيچ وقت دروغ گويي خوبي نبودي
...................................................................................................
ابتدای صفحه