#گيرم كه صداي آهنگ را زياد كني
انقدر زياد كه تمام سرت پر شود از طنينش
گيرم كه چراغ ها را خاموش كني
و بگذاري فقط باريك اي نور از لاي در بتابد
گيرم كه آرزو كني كاش دامني داشتي هزار چين
هزار چين با چرخش هر رقص...
تو از چرخش هر رقص...
گيرم كه دستها را بالا ببري
به كمرت پيج و تاب دهي
آرام آرام
گيرم كه گرم شوي
گرم
داغ
گيرم كه خيره اين سايه اي شوي كه همراهت مي پيچد و مي پيچدو...
لوند و دلبرانه
لوند و دلبرانه

#امروز اندازه گرفتم
30 پا در 46 پا
عرض و طول تنهايي من همين است
...................................................................................................
ابتدای صفحه