#چه می شد اگر
لحظه ای
دمی
آرام
رام
می نشستی روی آن صندلی خالی
که همیشه خیال تو
روی آن نشسته است؟!

#چرا یک اتفاق ساده
برای تو این همه حیرت آور است؟
سایهء تو زیادی بزرگ بود
زیادی بزرگ
من سردم بود
زیادی سرد
به آفتاب خزیدم

فقط همین!

#شکستن یک دل
چقدر توان می خواهد مگر
که پنداشتی
آنکه قوی بود،تو بودی!

قدسی قاضی نور
...................................................................................................
ابتدای صفحه