دنبال یک تفنگ دولول می گردم.
می خوام حسابی تمیزش کنم.
بعد دو تا از این گلوله های فیل کش بزارم توش.
یک بسته گلوله هم بزارم توی جیبم.
بعد راه بیوفتم توی فامیل.
مخ چند نفری رو بترکونم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه