#دکتر گفت : زمانش معلوم نیست

از همین حالا من یک مرده محسوب می شوم.

#مرسی که اجازه می دهی لمست کنم.مرسی که دستهای یخ زده ام را گرم می کنی.
فقط ای کاش گرمایت انقدر زود تمام نمی شد . شاید بهتر باشد به جای تو یکی کیسه آب
جوش بخرم.هم بیشتر گرم می ماند هم نرم تر است
...................................................................................................
ابتدای صفحه