شهر من تو را دوست می دارم به خاطر:
خیابانهای باریکت که مدام یا جهتشان عوض می شود یا ورود ممنوع می شوند و هر بار یک قبض 7 هزار تومانی به گردن من می گذارند و برای مرکز شهرت که هیچ جای پارکی ندارد و ماشین را باید روی سرم بگذارم و برای مردمانت که هر چه می گذرد غریبه تر و غریبه تر می شوند .


#در ضمن من یک آدم عوضی و ...هستم که پدر و مادرو خونه زندگیمو ول کردم اومدم اینجا
و خودم هم نمی دونم قراره چه گ... بخورم.اینو هر بار که میرم خونه بیشتر حس می کنم.
پ.ن : آخی یک کم حالم بهتر شد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه