یخ کرده ام.
با اینکه مثل هر روز پالتو ام را در نیاورده ام و بر خلاف عادت همیشه بلوز آستین بلند
هم پوشیده ام ، با این حال یخ کرده ام.
این سرمایی که از آدم های اطرافم میگیرم تا مغز استخوانم را کرخت کرده است.
آدم ها .... آدمها...
کاش می دانستی
...................................................................................................
ابتدای صفحه