یلدای امسال برایم رنگ و بوی هر سال را نداشت.
می دانستم که این یلدا نه از کدوی حلوایی شیرین پخته شده خبری هست نه
از لبوی قرمز داغ. آجیلی که خریدم هم طعم و بوی آجیل همیشگی را نداشت.
هندوانه هم که بی خیالش شدم. فکر کردم اگر بخرم و سفید باشد حالم
بیشتر گرفته می شود.
نگران بودم که بعد از تزریق نوبت سوم دیگر چه بهانه ای باقی می ماند برای دیدار.
به موقع نرسیدیم و قرار ماند برای روز دیگری.
تشکر از یلدا بابت ترافیک سنگینی که ایجاد کرد.
کاش چیز دیگری از خدا خواسته بودم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه