اگر تصمیمتو گرفتی من هم بهش احترام می زارم.
(احمقانه ترین جمله ای که تا به حال شنیدم)
...................................................................................................
ابتدای صفحه