شده ام عین یویو . هی کش می آیم و کش می آیم وهمین که خودم را رها
میکنم برمی گرم سر جای اولم. انگار نه انگار که این همه راه را رفته ام.
اشکالش اینجاست که مسیرم تکراری است و هیچ وقت هم نتوانسته ام به آخرش
برسم. می خواهم بدانم آن انتها چه خبر است. نه از سر کنجکاوی . نه ...
تکلیفم را می خواهم مشخص کنم.
می خواهم بدانم و بمیرم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه