مکالمه تلفنی من و دختر عموی 2 ساله نیمه عزیزم
من : سلام ببعی من
کیانا : سُسی سلام.عمو توش؟( به رکسی میگه سُسی)
من : عمو نیست.رفته اراک.
کیانا: شهره جون توش؟ (مامان من )
من : نیست رفته اراک.
کیانا : تو کجایی؟
من: من خونمونم
کیانا: خونه کی؟
من : خونه خودم
کیانا: اونجا خونه تو نیشت.خونه تو اون دور دوراشت.اونجا خونه عمو و شهره جونه.
تو خونه ندالی.
من : حالا من چی کار کنم که خونه ندارم
کیانا :گربه کن
(صدای افتادن گوشی روی زمین(
...................................................................................................
ابتدای صفحه