بس که دلگیر شدی از نگفتنهام
رفتی یک روزی تو بی حرف و کلام
ای دریغ
نخوندی هیچ وقت تو نگام
تو رو دوست دارم
تو رو خیلی می خوام
...................................................................................................
ابتدای صفحه