من فقط 27 سال دارم.
دیشب یادم افتاد .همان موقعی که عدس پلو می پختم.عدس پلو با گوشت قلقلی سرخ شده و کشمش.
همان موقع یادم افتاد که فقط 27 سال دارم.و اگر فرض بگیرم که سرنوشت برایم حداقل 50 سال
بریده باشد هنوز 23 سال دیگر فرصت دارم.یا حتی اگر 30 سال حداکثر عمر من باشد هنوز
3 سال دیگر فرصت دارم.همان موقع فکر کردم چه قدر احمقانه است که این روزها
می نشینم گوشه ای و نگران آینده ای هستم که هنوز نیامده و شاید هم نیاید.
...................................................................................................
ابتدای صفحه