از ذوق و شوق گرفتن خانه افتاده ام.حالا دلم ماشین می خواهد و ضبطی که دوپس دوپس کند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه