هفته پیش یکی از مرغ عشق ها مرد.
گفتن اون یکی هم میمیره. گفتن غصه دار میشه. یک گوشه کز می کنه، آواز نمی خونه. گفتن باید براش یه جفت دیگه بگیرین . تازه اگر قبولش کنه.آخه مرغ عشق خودش جفتشو انتخاب می کنه. ازاین لحاظ از آدمها فهمیده تره. مامانم چقدر غصه خورد.گفت بهشون عادت کردم. قفسشو توی حیاط آویزون کرد زیر سقف ماشین.گفت طفلکی هوای تازه بخوره. براش یه ظرف آب هم گذاشت پر و بالشو بشوره. خودم دیدم.عین خیالشم نبود.تمام روز از این سر قفس پرید اون سر قفس صدای چه چه اش تا 2 تا کوچه اونور تر میرفت.
مرغ عشق هم بود مرغ عشق های قدیم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه