هر شب ساعت 9 می رسم خونه.کیفمو می اندازم روی صندلی آشپزخانه و لباسهامو روی تخت.
دوش می گیرم.شام می خورم.روی تخت دراز می کشم وکتاب می خونم تا سنگینی خواب بیاد پشت پلکهام.
امشب تولدمه.
ساعت 9 که برسم خونه.کیفمو می اندازم روی صندلی.دوش می گیرم.شام می خورم.روی تخت دراز می کشم.
انقدر به سقف خیره می شم تا سنگینی خواب بیاد پشت پلکهام.
...................................................................................................
ابتدای صفحه