شدم کولی...
سرگردون
.نداشتن شهر زیاد مهم نیست.اصلا می تونم فکر کنم مرزی وجود نداره
اشکال اینجاست که خونه ندارم.
اونجا توی خونه خودمون کم کم دارم میشم مهمون.
کسی که گاهی میاد و میره
اتاقم با اینکه دست نخورده اما معلومه کسی توش زندگی نمی کنه
بوی زندگی نمیده.
اینجا هم اتاقم بوی زندگی نمیده.
شدم کولی...
دلم یه اتاق می خواد مال خودم باشه.
...................................................................................................
ابتدای صفحه