نشسته ام پشت کامپیوتر برای کلاس زبان فردا دنبال یک ضرب المثل یا جمله کوتاه می گردم.
کولر شرکت خراب شده. نفس نمیشه کشید.قطرات عرق از پشت گردنم قل می خورن روی کمرم.
دیروز یکی تو شرکت گفت اراکیا جنسشون شیشه خرده داره.من هرچی خودمو تکون دادم صدای شیشه خورده نیومد.احتمالا جنس من ناخالصی داره!
جلسه قبل سر کلاس خالی بستم گفتم تنها زندگی می کنم.
I live alone.
همه گفتن : آخی !خوش به حالت! نفهمیدم چرا خوش به حالم میشه...
شتر سواری دولا دولا نمیشه به انگلیسی چی میشه؟ یا شتر در خواب بیند پنبه دانه؟ !
...................................................................................................
ابتدای صفحه