نقش بازی می کنم.نقش آدم های قوی و محکم.
بازیگر خوبی نیستم.موقع تمرین کم میارم.نمی دونم روی سن برم می تونم نقش بازی کنم یا نه!
سعی می کنم آروم باشم.باید آرامش ذخیره کنم.انقدر زیاد که بتونم به دیگری آرامش بدم....فقط نمی دونم با این همه تلاطم چه جوری آرامش ذخیره کنم.چه جوری انتقالش بدم.....
...................................................................................................
ابتدای صفحه