حسی زیر پوستم جریان دارد.جریانی آرام.کاملا احساسش می کنم.
مثل وقتی که زیر دوش ایستاده ام و با چشمهای بسته جریان آبی را حس
میکنم که از لا به لای موهای سرم به سمت پایین جریان دارد.
رشته های به هم پیوسته از قطرات آب که روی پوست شیری رنگ تنم لیز می خورند و پایین میروند.غلغلکم می آید و مور مورم می شود.
این حس را گاهی در رگهای آبی رنگ زیر پوستم احساس می کنم.گاهی هم در تپش آرام نبض در همان گودی کوچک زیر گلو.حس خوبی است.باعث میشود ناخودآگاه لبخند بزنم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه